Please wait while we take you to Sue Thomas: F.B.Eye! .